1. Foreningens navn er Esbjerg Amatør Teater – Skarntyden og har hjemsted i Esbjerg. Foreningens logo er ESBJERG AMATØR TEATER – SKARNTYDEN. Foreningen tegnes udaftil af den siddende formand.
 2. Foreningens formål er, at delagtiggøre flest mulig i dansk og udenlandsk dramatisk litteratur. Indøve og opføre teaterstykker, arrangere workshops og kurser.
 3. Som medlem optages alle, der respekterer foreningens love. Intet medlem hæfter for foreningens gæld. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.
  1. Kun medlemmer, der har betalt kontingent pr. 1. januar har stemmeret på generalforsamlingen.
 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal afvikles inden udgangen af januar måned hvert år.
  Generalforsamlingen meddeles via foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til de af foreningen registrerede medlemmer. Generalforsamlingen skal indkaldes 14 dage før. Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab ved kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand i alle lige år.
  6. Valg til bestyrelsen. Der vælges 4 i ulige år og 3 i lige år. Alle valg gælder for 2 år.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes 7 dage før til formanden. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det.

 5. Bestyrelsen konstituerer sig ved det første møde efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan dog vælges udenfor bestyrelsen, såfremt en enig bestyrelse beslutter dette. Formanden indkalder og leder møderne, hvortil også instruktører kan indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt tre medlemmer deltager, instruktør deltager uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter det enkelte medlems arbejds- og ansvarsområder. Der skal føres en scrapbog over foreningens aktiviteter.
 6. Kun medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter. Der kan dog med bestyrelsens tilsagn dispenseres herfra, såfremt en instruktør finder det betimeligt med en eller flere medvirkende udefra. Dispensationen gælder dog kun for en opsætning.
 7. Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor 1/4 af foreningens medlemmer deltager.
 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Såfremt foreningen opløses, tilfalder eventuelle effekter og formue velgørende eller kulturelle formål i Esbjerg.